یک تجربه بد جنسیتی


دیروز داشتم از کوچه رد می شدم، دیدم که یک عده اومدن اونجا رو قرورق کردن، نمی دونستم رد شم یا نه ولی خوب زیاد هم نمی شد کاری کرد

بنابراین قبول کردن که من رد شم

ولی بعدش با چوب من رو زدند

فقط چون دختر بودم

این یکی از خواب هایی بود که ساناز دوستم دیده بود

خواستم بهتون بگم ببینم که نظرتون چیه

تفسیر خوابش رو می گم

یا شایدم فالش

تقدیرش

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s