کلاس امروز دانشگاه


کلاس مواد شیمایی 2 بود دیروز، همه سرگرم آزمایش بودن که استاد گفت بچه ها میگن بعد از این که گل کوچیک زدین ماهی نخورید می بره.

یک آن کلاس ساکت ساکت شد، همه بهت زده داشتن استاد رو خیره نگاه میکردن،

دنیا متوقف شده بود

تا اینکه رضا مطلبی فریاد زد، استاد به والله اینها دروغه، شایعه است من خودم هر بار بعدش ماهی می زنم خیلی هم فاز میده

کلاس رو همهمه در گرفت

استاد قرار گذاشت که همه برای پایان ترم یک مقاله درباره نعشه بازی بنویسند، این بود که اون کلاس تعطیل و همه میخ کردن!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s